Kryteria rekrutacji
Średnia liczba punktów przeliczeniowych:
  • Dla absolwentów z „nową maturą” punktom (%) uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: 100-86 – 6pkt, 85-71 – 5pkt, 70-56 – 4pkt, 55-41 – 3pkt, 40-0 – 2pkt.
  • Dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w skali 6 stopniowej, ocenom przypisuje się odpowiadające im wartości liczbowe: celujący – 6pkt, bardzo dobry – 5pkt, dobry – 4pkt, dostateczny – 3pkt, mierny/dopuszczający – 2pkt.
  • Dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w skali 5 stopniowej, ocenom przypisuje się odpowiadające im wartości liczbowe: bardzo dobry – 6pkt, dobry – 4pkt, dostateczny – 2pkt.
Egzamin praktyczny:
Termin: czwartek 15 lipca 2010r. Godziny będą podane w czasie późniejszym.
Egzamin praktyczny obejmuje:
  • sprawdzian poprawności wymowy;
  • sprawdzian uzdolnień plastycznych;
  • sprawdzian uzdolnień muzycznych.
Dodatkowa punktacja:
Dodatkowe 3 punkty przyznawane są kandydatom pochodzącym ze wsi i małych miasteczek.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, brana będzie pod uwagę w kolejności: liczba uzyskanych punktów z matury pisemnej z języka polskiego, języka obcego.
realizacja: kreopka - reklama, grafika, strony www