Informacje o projekcie
Nazwa projektu
Nauczyciel - refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta
Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3
Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2
Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Okres realizacji projektu
01.12.2009 r. - 31.12.2013 r.
Wartość projektu
1 871 758 PLN
Uzasadnienie realizacji projektu
W 2006 r. średnio 87% europejskich czterolatków korzystało z różnych form wychowania przedszkolnego, a cel dla Europy to 90% w 2020 r.

MEN prognozuje, że do 2011r. wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną w Polsce ma wzrosnąć do 70%. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2007), aktualnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest w skali kraju średnio ok. 44% dzieci w wieku 3-6 lat, natomiast na terenach wiejskich tylko 20%.

Z braku wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim placówek przedszkolnych, wynikają ograniczone możliwości dostępu dzieci 3 - 5-letnich do przedszkoli, zwłaszcza dzieci z terenów wiejskich.

Oczekiwania wobec kandydatów na nauczycieli EW i WP są bardzo wysokie ze względu na odpowiedzialność w zakresie opieki, wychowania i kształcenia.

Zapewniają to studia dwukierunkowe. Z diagnoz socjologicznych wynika, iż absolwenci studiów w większości powracają do swojego miejsca zamieszkania i poszukują zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, w związku z tym projekt będzie ukierunkowany na młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek.

Przygotowanie nowych nauczycieli uwzględnia planowane zmiany w systemie oświaty. Dzięki realizacji projektu absolwenci kierunku pedagogika ze specjalnością EW i WP będą mogli być zatrudniani przez władze oświatowe zgodnie z lokalnymi potrzebami. Przyczyni się to do poprawy jakości kształcenia oraz podniesie mobilność zawodową tej grupy nauczycieli.

Cele Projektu są zgodne z wytycznymi w Krajowym Planie Działań. W ramach Projektu podejmowane będą działania zgodne z zawartymi w PO KL, takie jak zwiększenie efektywności kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Poprzez zwiększenie jakości kształcenia Projekt wpisuje się w założenia Strategii Lizbońskiej, podkreślając niezbędność edukacji dla życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wpisuje się także w Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, a także w Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu Zatrudnienia. Jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju, polityką społeczeństwa informacyjnego. W pełni uwzględnia zasadę równouprawnienia, w tym równego dostępu i równego udziału obu płci.
Grupa docelowa
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Będą to osoby o predyspozycjach w zakresie muzyki, plastyki i nieposiadające wad wymowy. Powinny charakteryzować się wrażliwością na potrzeby małego dziecka.
realizacja: kreopka - reklama, grafika, strony www